Statut

 STOWARZYSZENIA FILMOWEGO  KINOART

(w brzmieniu przyjętym 12. 11. 2012 r.)

ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Stowarzyszenie  Filmowe KINOART  jest “Stowarzyszeniem” i działa na podstawie
przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

 

 1. Stowarzyszenie filmowe nosi nazwę: KINOART w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem.
 2. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem osób fizycznych, zawiązanym dla edukacji kulturalnej, w tym filmowej i wychowania przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.

Siedzibą stowarzyszenia jest Łódź. Terenem działania jest Rzeczpospolita Polska.

 1. Dla realizacji celów statutowych stowarzyszenie może działać na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.
 2. Stowarzyszenie, dla celów współpracy z organizacjami zagranicznymi, może posługiwać się nazwą przetłumaczoną na odpowiedni język obcy.
 3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach( Dz.U. z 2001, Nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
 4. Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.
 5. Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników również spośród członków stowarzyszenia.
 6. Dochód z działalności Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 7. W celu wykonywania niektórych zadań Stowarzyszenie może zawierać umowy cywilno-prawne z osobami fizycznymi i prawnymi.
 8. Osobom wchodzącym w skład poszczególnych organów Stowarzyszenia przysługuje prawo do zwrotu uzasadnionych wydatków, poniesionych w związku z wykonywaniem zadań statutowych.
 9. Stowarzyszenie używa pieczęci o treści: „Stowarzyszenie Filmowe KinoArt” oraz wyróżniającego go znaku graficznego.

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. wspomaganie rozwoju wszystkich dziedzin sztuki filmowej i piśmiennictwa filmowego;
  2. edukacja w zakresie wiedzy o filmie i innych dziedzinach sztuki oraz technikach filmowych;
  3. promocja  dorobku twórczości polskich twórców filmowych w kraju i zagranicą;
  4. organizacja konkursów i festiwali filmowych,
  5. upowszechnianie kultury filmowej, a w szczególności propagowanie kina o wysokich wartościach artystycznych;
  6. popularyzacja dorobku polskiej, europejskiej i światowej twórczości  filmowej i audiowizualnej.
  7. propagowanie odrębności kulturowych w kinie światowym;
  8. upowszechnianie kultury filmowej wśród dzieci i młodzieży
  9. propagowanie twórczości niezależnej
  10. promowanie współczesnych zjawisk artystycznych.

2. Stowarzyszenie swe cele realizuje poprzez:
a) edukację  kulturalną i wychowanie przez sztukę dzieci, młodzieży i dorosłych.
b) współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach działania, festiwalami                  filmowymi, twórcami oraz fundacjami, stowarzyszeniami i archiwami filmowymi
c) animowanie społecznej aktywności kulturalnej.
d) organizowanie wystaw monograficznych poświęconych historii  kinematografii oraz jej twórców
e) organizowanie przeglądów, festiwali, dni kultury filmowej, sympozjów i podobnej działalności kulturalnej i edukacyjnej w kraju i za granicą. organizowanie  pokazów i festiwali sztuki filmowej,  organizowanie  warsztatów dla młodzieży rozwijającej zdolności we wszystkich dziedzinach sztuki i techniki filmowej;
f) organizowanie konferencji, wykładów, seminariów i innych form debaty na temat kultury i sztuki filmowej
g) produkcję filmową
h) organizowanie warsztatów, konwersatoriów i wykładów służących szerzeniu wiedzy na temat twórczości audiowizualnej lub rozwojowi artystycznemu i zawodowemu uczestników,
i) organizowanie konkursów o tematyce filmowej
j) prowadzenie portalu internetowego dotyczącego historii łódzkich kin,  publikowanie wydawnictw  poświęconych tematyce filmowej
k) współpracę z krajowymi i zagranicznymi podmiotami w zakresie audiowizualnej działalności kulturalnej.
l) organizowanie  wydarzeń filmowych i okołofilmowych dla niepełnosprawnych, w tym w szczególności organizowanie  przeglądów filmów polskich z audiodeskrypcją dla osób niewidomych i niedowidzących, głuchoniemych i niesłyszących

 1. Realizując cele zawarte § 12 statutu, Stowarzyszenie prowadzi odpłatną i nieodpłatną działalność statutową.
 2. Stowarzyszenie realizując swoje cele statutowe może współpracować z wszelkimi instytucjami rządowymi, samorządowymi, prywatnymi i pozarządowymi.
 3. Stowarzyszenie może realizować zadania zlecone przez organy oraz jednostki administracji rządowej i samorządowej.

 

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

 

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie posiada członków:

a)      zwyczajnych,

b)      wspierających,

c)      honorowych.

Członkowie Zwyczajni

 1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, która:

a)      złoży deklarację członkowską na piśmie,

b)      przedstawi pozytywną opinię dwóch członków Stowarzyszenia.

 1. Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a)      biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b)      korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,

c)      udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

d)     zgłaszania wniosków i opinii oraz inspirowania działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.

 1. Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a)      brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,

b)      uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie

c)      przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

d)     regularnego opłacania składek.

 

Członkowie Wspierający

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.
 2. Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członek wspierający ma prawo do uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków z głosem doradczym oraz uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie

 

Członkowie Honorowi

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są przyjmowani przez Walne Zgromadzenie na wniosek 10 członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego.
 4. Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.
 5. Członek honorowy ma prawo do uczestniczenia w przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz do udziału z głosem doradczym w Walnym Zgromadzeniu Członków

 

Utrata członkostwa oraz wykluczenie członka

 

 1. Utrata członkostwa następuje na skutek:

a)      pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b)      wykluczenia przez Zarząd:

 • z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
 • z powodu notorycznego nie brania udziału w pracach Stowarzyszenia,
 • z powodu nie płacenia składek za okres pół roku,
 • na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia, którzy udokumentują łamanie statutu przez członka

c)      utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,

d)     śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

 1. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 1 miesiąca. Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.

 

 ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a)      Walne Zgromadzenie Członków,

b)      Zarząd,

c)      Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja władz.

a)      Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa pięć lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów – minimum dziewięciu członków

b)      Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez dwie kadencje.

 1. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów minimum dziewięciu członków przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 2. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:

a)      z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b)      z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

 1. Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.
 2. Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane corocznie przez Zarząd Stowarzyszenia w celu rozpatrzenia sprawozdania finansowego i merytorycznego i podjęcia uchwały o udzieleniu bądź nie udzieleniu absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania w drodze listownej lub elektronicznej.
 3. Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 4. Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają bezwzględną większością głosów w obecności przynajmniej połowy ogólnej liczby członków. Głosowanie jest jawne.
 5. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

a)      określenie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b)      uchwalania zmian statutu,

c)      wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,

d)     udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e)      rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f)       uchwalanie budżetu,

g)      uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

h)      podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członka honorowego,

i)        rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

j)        rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

k)      rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

l)        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,

m)    podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz stowarzyszenia.

 1. Zarząd jest powołany do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków, reprezentuje Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 4 osób w tym prezesa, wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika, którzy są wybierani przez Walne Zgromadzenie Członków. Zarząd podejmuje decyzję większością głosów. W przypadku wystąpienia równości głosów, decyduje głos Prezesa.
 3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes. W przypadku niemożności zwołania posiedzeń Zarządu przez Prezesa, przewidziana jest możliwość zwołania posiedzeń Zarządu przez Zastępcę Prezesa.
 4. Do kompetencji Zarządu należą:

a)      realizacja celów Stowarzyszenia,

b)      wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,

c)      sporządzanie planów pracy i budżetu,

d)     sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

e)      podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

f)       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,

g)      zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,

h)      przyjmowanie i skreślanie członków.

 1. Komisja Rewizyjna powoływana jest do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób w tym przewodniczącego, zastępcy oraz sekretarza.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

a)      kontrolowanie działalności Zarządu,

b)      składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,

c)      prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,

d)     składanie wniosków  o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,

e)      składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

 1. W razie gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

 

 ROZDZIAŁ V

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a)      ze składek członkowskich,

b)      darowizn, spadków, zapisów,

c)      dotacji i ofiarności publicznej.

d)     dotacje pozyskane z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i budżetu państwa

 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Majątkiem Stowarzyszenia dysponuje Zarząd.
 4. Do reprezentowania i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie, w tym Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia. Inne osoby mogą dokonywać czynności prawnych w imieniu Stowarzyszenia wyłącznie na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Zarząd.

 

ROZDZIAŁ VI

SPOSÓB REPREZENTACJI

 

 1. Do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz i zaciągania zobowiązań majątkowych oraz składania oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających wspólnie, w tym Prezes lub Wiceprezes Stowarzyszenia.
 2. Zarząd bezwzględną większością głosów może powołać Pełnomocnika Stowarzyszenia. W trakcie głosowania obecnych musi być co najmniej 3 członków Zarządu.
 3. Pełnomocnikiem Stowarzyszenia może być członek Stowarzyszenia lub zatrudniony do tego pracownik.
 4. Pełnomocnik Stowarzyszenia jest uprawniony do reprezentacji Stowarzyszenia na zewnątrz.

 

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.

 

 

Stowarzyszenie Filmowe KinoArt © 2016 Frontier Theme